Hjem Om Lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter

Prosjekter

Her vil du etter hvert kunne lese om de ulike prosjektene Lofotrådet og våre samarbeidspartnere jobber med. Du finner også rapporter på avsluttede prosjekt gjennom vår 25-årige historie.

ForKommune Lofoten 2030 - forprosjekt

Lofotrådets vedtak LR-sak 54/18:
  1. 1. Presentasjon av forprosjektet Forkommune Lofoten 2030 tas til orientering.
  2. 2. Sekretariatet bes sammen med rådmannsutvalget følge opp, og sette sammen en ressursgruppe som skal arbeide videre med konkrete prosjektsøknader.
  3. 3. Lofotrådet setter av inn til kr 100.000,- av tidligere års mindreforbruk til formålet, balansekonto 25950001.
Prosjekteier: Flakstad kommune
Kontaktperson: Kurt Atle Hanssen
Prosjektleder: Berit Kristoffersen, UiT

Strategisk næringsplan for Lofoten (2016)

Lofoten som reisemål 2017-2022 — strategiplan

Strategisk plan som følger opp Masterplan for reiseliv I - III (2004 - 2017)

Prosjekteier: Destination Lofoten AS