Hjem Om lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter Høringssvar/ Uttalelser Interkommunalt klimanettverk Lofoten Lofotundersøkelsen 2021 Folk, næringsliv og politikere tar ambisiøse grep for å sikre grønn vekst i Lofoten 7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp Regjeringen må sikre finansiering av Kabelvåg kunst- og filmhøyskole Lofotkonferansen 2021

Regjeringen må sikre finansiering av Kabelvåg kunst- og filmhøyskole

Uttalelse fra Lofotrådet 

Etter flere år som selvstendig videoverksted og kunstskole i Kabelvåg Lofoten, ble Nordland kunst- og filmskole etablert i 1997. I 2008 ble skolen akkreditert som fagskole, før et langsiktig utviklingsarbeid kulminerte i at Bachelor i bevegelige bilder ble akkreditert av NOKUT som høgskoleutdanning i 2017. I dag rekrutteres studenter til Kabelvåg og Lofoten fra både Nord-Norge, Norge og Europa. Skolen gir et vesentlig bidrag i å utdanne kunstnerisk reflekterte film- og kunstarbeidere og betyr også svært mye for kunst- og filmmiljøet i både Lofoten, Nordland og Norge. Skolen har et utstrakt samarbeid med andre kunstinstitusjoner og tilbyr en unik utdanning innenfor sitt felt. 


Nordland fylkeskommune har som fagskoleeier gjennomført et kunstnerisk og akademisk løft for kunst- og filmundervisningen i Norge, som har kulminert i statusen som høgskoleutdanning. Men, det er ikke en fylkeskommunal eller kommunal oppgave å finansiere en høgskoleutdanning. Nå står et sterkt fagmiljø, bygd opp over lang tid, i fare for å forvitre. Det er et stort paradoks dersom ambisjoner og hardt utviklingsarbeid i distrikts-Norge skal føre til nedlegging av studietilbud og fraflytting av kompetansearbeidsplasser. Regjeringen varsler i Hurdalsplattformen tvert imot en storsatsing på utdanning i hele landet, hvor regionalt nærvær og desentralisert tilbud skal styrkes. 


Det har over lang tid vært jobbet med å knytte Kunst- og filmhøyskolen til et universitet, for på den måten å sikre tilbudet om en treårig bachelor-utdanning. For å sikre at denne viktige utdanningen for Lofoten og Norge skal drives videre er det avgjørende å sikre statlig finansiering av studieplassene. Lofotrådet vil sterkt henstille regjeringen om å sikre en finansiering i sin tilleggsproposisjon til det fremlagte statsbudsjett, slik at en langsiktig og varig løsning kommer på plass i statsbudsjettet for 2022. 


Vennlig hilsen 

Elisabeth Mikalsen

Leder Lofotrådet